Kiedy można i należy skorzystać z kredytu gotówkowego?

Jeśli planujemy poniesienie nakładów funduszy na przykład na zakup nowego wyposażenia , dodatkowych środków transportu, budowę, rozbudowę domu czy innych mniejszych wydatków, warto skorzystać z krótkoterminowego finansowania w formie kredytu gotówkowego. Również tego rodzaju rozwiązanie wskazane jest przy przedsięwzięciach mających na celu modernizację (w celu poprawy jakości czy ograniczenia kosztów) i odtworzenie majątku firmy (na przykład wymiana starej linii technologicznej). W przypadku kredytu gotówkowego spłaty następować będą stopniowo a ich źródłem powinna być nadwyżka finansowa generowana dzięki inwestycji. Dlatego bank szczegółowo bada celowość przedsięwzięcia i szansę jego zrealizowania. Szczególnym rodzajem inwestycji jest zakup lub budowa siedziby firmy, co nie generuje wprost dodatkowych środków. Jeśli wysokość miesięcznych spłat kredytu jest porównywalna z wysokością dotychczas płaconego czynszu, to takie działanie jest przez banki oceniane pozytywnie. Docelowo kredytobiorca nie będzie ponosić kosztów najmu a ponadto wzrośnie jej majątek.

W przypadku niektórych wydatków alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do kredytu gotówkowego jest leasing. Bardzo ważne jest właściwe określenie kwoty kredytu i uwzględnienie wszystkich niezbędnych nakładów zwłaszcza przy przedsięwzięciach związanych z budową nieruchomości. Niedoszacowanie inwestycji może spowodować, że w trakcie jej realizacji zabraknie środków, a wówczas trudno przewidzieć, czy uda się uzyskać dodatkowe finansowanie. W związku z tym banki z dużą starannością weryfikują wysokość szacowanych nakładów i z reguły wymagają przedłożenia obszernej dokumentacji: kosztorysów, harmonogramów kosztowo-czasowych, pozwoleń na budowę, umów z wykonawcami itp. Może się okazać, że według oceny banku planowany zakres inwestycji jest zbyt duży, jak na aktualne możliwości firmy i zdolność kredytowa jest wątpliwa. Wówczas bank może zaproponować rozbicie przedsięwzięcia na etapy rozłożone w czasie (co nie zawsze jest możliwe) albo odmówi finansowania. Firma, ubiegając się o kredyt gotówkowy, przy okazji uzyskuje więc opinię banku o przedsięwzięciu i w porę może się wycofać ze swoich planów albo je zweryfikować. Banki preferują udział własny klienta w finansowaniu inwestycji na poziomie nie niższym niż 20% w stosunku do wartości netto planowanych nakładów a przy bardziej ryzykownych przedsięwzięciach wymagania są wyższe. Środki te powinny pochodzić z wypracowanego zysku firmy a nie z bieżącego obrotu i banki to sprawdzają. Inwestycja nie może zakłócić normalnego funkcjonowania firmy i zagrozić jej płynności. Z reguły do firmy należy sfinansowanie podatku VAT, chociaż w przypadku najlepszych klientów bank może udzielić kredytu obrotowego na ten cel.

Użyte znaczniki: , , , , ,